Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Oświaty Samorządowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Oświaty Samorządowej.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane materiały audio-wizualne nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • media zmienne w czasie nie posiadają dostępnej alternatywy,
 • wybrane dokumenty występują w postaci skanu.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Kazimierz Majcher, it@zosolesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 144 363. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek Ratusz 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Wrocławskiej wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się od ul. 3 Maja. Jest ono w pełni przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych przeszkód architektonicznych, aby wejść z zewnątrz do holu. W holu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym także na wózkach inwalidzkich oraz winda.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W ciągach schodowych pierwszy i ostatni stopień schodów posiada kontrastowe oznaczenie. W budynku znajduje się winda (od strony ul. 3 Maja). Zespół Oświaty Samorządowej znajduje się na trzecim piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przy wejściu od ul. 3 Maja znajduje się Punkt Informacyjny. Osoby tam zatrudnione są widoczne spoza blatu, który jest przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W razie potrzeby pracownicy schodzą do holu na parterze budynku i tam obsługują osoby niepełnosprawne. Na pierwszym piętrze przy Urzędzie Stanu Cywilnego znajduje się przewijak dla dzieci oraz kącik dla dzieci wyposażony w dostosowane meble i różnego typu zabawki.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem na styku Rynku i ul. Sejmowej znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych oznaczone znakiem informacyjnym pionowym D-18a i T29 w odległości mniejszej niż 50 metrów od wejścia do budynku od ul. Wrocławskiej i ok. 60 metrów od wejścia od ul. 3 Maja. Od parkingu do obu drzwi wejściowych prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku Urzędu Miasta Oleśnicy, w którym funkcjonuje Zespół Oświaty Samorządowej może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

do góry