Fundusze Europejskie
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego WWW Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy (ZOS w Oleśnicy).

WŁAŚCICIEL

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.e-oswiata.zosolesnica.pl jest Zespół Oświaty Samorządowej, 56-400 Oleśnica, Rynek Ratusz (ZOS w Oleśnicy).
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada dyrekcja i wyznaczeni pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu internetowego.

WARUNKI UŻYWANIA STRONY WWW

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym ZOS w Oleśnicy są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym ZOS w Oleśnicy chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność ZOS w Oleśnicy lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego ZOS w Oleśnicy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje pełne prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym ZOS w Oleśnicy w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody ZOS w Oleśnicy, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym ZOS w Oleśnicy, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego ZOS w Oleśnicy, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla ZOS w Oleśnicy lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym ZOS w Oleśnicy jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ZOS w Oleśnicy.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody ZOS w Oleśnicy na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym ZOS w Oleśnicy, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego ZOS w Oleśnicy poprzez podanie źródła w postaci "www.e-oswiata.zosolesnica.pl  - Portal Edukacyjny Miasta Oleśnica".
 8. Otrzymując dostęp do stron ZOS w Oleśnicy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm w szczególności Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl z Katowic, która jest autorem projektu graficzngo i układu strony internetowej. ZOS w Oleśnicy nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych lub zgodnie z zawartą umową.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez ZOS w Oleśnicy działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności zawartości serwisu. Publikatorem naszej jednostki jest BIP.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. ZOS w Oleśnicy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

OBOWIĄZYWANIE ZASAD

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. ZOS w Oleśnicy ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Termin publikacji warunków: 2020.03.15

do góry