Fundusze Europejskie

Obowiązek szkolny, obowiązek nauki

1 Września 2021

Informacja dla Rodziców dzieci i uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Gmina,  na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny  lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 16 - 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i nauki.

Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki obowiązani są, na żądanie Burmistrza, do informowania Burmistrza Miasta Oleśnicy o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

Informacje należy składać w sekretariacie Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy (ul. Rynek Ratusz pok. 304 56-400 Oleśnica).

Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6-letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

  1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe;

  1. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Burmistrza Miasta, na terenie którego dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Realizacja obowiązku szkolnego:

  • Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
  • Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
  • Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.
  • Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej - publicznej albo niepublicznej.

Realizacja obowiązku nauki:

  • Obowiązek nauki jest spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
  • Absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, będą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

do góry