Fundusze Europejskie
Strona główna/Ogłoszenia/Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

17 Maja 2021

Podstawa prawna i terminy ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);

Uwaga!
Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 1);

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły;
  • Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  • Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  • W przypadku zmiany nazwiska, wykazanie tej okoliczności dokumentem urzędowym  (poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa lub decyzji kierownika USC o zmianie nazwiska).

Termin załatwienia sprawy:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Burmistrz Miasta Oleśnicy wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Burmistrz Miasta Oleśnicy wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Wyznaczenie terminu egzaminu:

Termin egzaminu wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

O terminie  i miejscu wyznaczenia egzaminu nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. Rynek-Ratusz, pokój 304.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-05-17 Zał. nr 1 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.doc
ilość pobrań: 465
Zał. nr 1 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.doc 49KB -

do góry