Fundusze Europejskie
Strona główna/Rekrutacja/Rekrutacja przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach (..)

Rekrutacja przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

6 maja 2024 r. o godz. 8.00 rozpocznie się proces przyjmowania wniosków do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica,  rekrutacji na rok szkolny 2024/2025. 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych odbywa się w systemie elektronicznym: link będzie dostępny: do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Kryteria i harmonogramy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych zostały opublikowane w naszych ogłoszeniach.

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka 
przedszkole publiczne/oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych

Termin Etap rekrutacji w systemie Działania rodzica
do 30.04.2024 r. godz. 16.00 Wprowadzenie oferty  przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z podaniem liczby wolnych miejsc 1.       Zapoznanie się z ofertą na https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl  

od 06.05
do 13.05  
godz.
8.00-15.30

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.       Wypełnienie w systemie wniosku o przyjęcie dziecka lub uzupełnienie danych w wersji papierowej (wniosek dostępny https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl lub w przedszkolu/szkole podstawowej):
- wybrać przycisk „Wypełnij wniosek”,
- wpisać login do konta, którym jest nr PESEL dziecka,
- wpisać hasło, które jest nadawane przez rodzica/opiekuna (UWAGA: hasło należy zachować do swojej wiadomości, ponieważ jest niezbędne w celu późniejszego logowania),
- wypełnić wniosek
2.       Skompletowanie niezbędnych załączników. 3.       Złożenie w palcówce wydrukowanego z systemu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
18.06.2024 r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka 
systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce
od 18.06 do 20.06.2024 r. 
godz.
8.00-15.30
Złożenie pisemnego potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Złożenie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia w przedszkola/oddziału przedszkolnego
24.06.202344 r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Sprawdzenie informacji o przyjęciu dziecka 
systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce

 Zasady rekrutacji do przedszkoli

  1. Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest na wolne miejsca.
  2. Informację o liczbie wolnych miejsc nadany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor przedszkola na Portalu Edukacyjnym Miasta Oleśnica https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl. Informacja podawana jest przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez dzieci uczęszczające już do przedszkola.
  3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora przedszkola.
  4. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica przyjmowane są dzieci od 3 roku życia (tj. urodzone w 2021 r.) zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
  5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka złożony w wersji elektronicznej lub papierowej w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru, przy czym dziecko może być zgłoszone do trzech przedszkoli, korzystające jednego wniosku.
  6. Nabór prowadzony jest w okresie od 6 maja do 13 maja 2024 r.
  7. Wniosek o przyjęcie - nabór elektroniczny - dla wszystkich zainteresowanych będzie dostępny na Portalu Edukacyjnym Miasta Oleśnica - www.e-oswiata.olesnica.pl .
  8. Regulaminy Przyjęć do Przedszkoli orazwzory oświadczeń i deklaracji, które należy dołączyć do wniosku będą dostępne na stronie https://nabory-przedszkola.e-oswiata.olesnica.pl .
  9. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń wniosków.
do góry